Có 1 kết quả:

hóu zi

1/1

hóu zi

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) monkey
(2) CL:隻|只[zhi1]