Có 1 kết quả:

Yóu tā

1/1

Yóu tā

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

Utah

Một số bài thơ có sử dụng