Có 1 kết quả:

yóu nǚ

1/1

yóu nǚ

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

niece (old)

Một số bài thơ có sử dụng