Có 1 kết quả:

yóu yù bù jué

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) hesitancy
(2) indecision
(3) to waver