Có 1 kết quả:

yuán jué

1/1

yuán jué

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

legendary ape of Sichuan and Yunnan, with a penchant for carrying off girls