Có 1 kết quả:

yuán bì

1/1

yuán bì

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

arms like those of an ape — muscular, or long and dexterous