Có 1 kết quả:

Shī zi shān

1/1

Shī zi shān

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) Sierra Leone (Tw)
(2) Shizishan or Lion Mountain
(3) Shizishan district of Tongling city 銅陵市|铜陵市[Tong2 ling2 shi4], Anhui