Có 1 kết quả:

Shī zi zuò

1/1

Shī zi zuò

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

Leo (constellation and sign of the zodiac)