Có 1 kết quả:

Shī xīn wáng Lǐ chá

1/1

Từ điển Trung-Anh

Richard the Lionheart (1157-1199), King Richard I of England 1189-1199