Có 1 kết quả:

shī hǔ shòu

1/1

shī hǔ shòu

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

liger, hybrid cross between a male lion and a tigress