Có 1 kết quả:

jiǎng xiàng

1/1

jiǎng xiàng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) award
(2) prize
(3) CL:項|项[xiang4]