Có 1 kết quả:

dú zūn rú shù

1/1

Từ điển Trung-Anh

dismiss the hundred schools, revere only the Confucians (slogan of the Former Han dynasty)