Có 1 kết quả:

dú shēng zǐ nǚ zhèng cè

1/1

Từ điển Trung-Anh

one-child policy