Có 1 kết quả:

dú lì xuān yán

1/1

Từ điển Trung-Anh

Declaration of Independence