Có 1 kết quả:

dú miáo

1/1

dú miáo

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) only child
(2) sole scion