Có 1 kết quả:

dú shēn

1/1

dú shēn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) unmarried
(2) single

Một số bài thơ có sử dụng