Có 1 kết quả:

huò lì

1/1

huò lì

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) profit
(2) to obtain benefits
(3) benefits obtained