Có 1 kết quả:

huò jiù

1/1

huò jiù

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to rescue
(2) to be rescued