Có 1 kết quả:

Liè shā Hóng sè Shí yuè hào ㄌㄧㄝˋ ㄕㄚ ㄏㄨㄥˊ ㄙㄜˋ ㄕˊ ㄩㄝˋ ㄏㄠˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

"The Hunt for Red October", a novel by Tom Clancy