Có 1 kết quả:

liè qián tǐng

1/1

Từ điển Trung-Anh

anti-submarine vessel