Có 1 kết quả:

liè quǎn

1/1

liè quǎn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) hound
(2) hunting dog

Một số bài thơ có sử dụng