Có 1 kết quả:

shòu pí

1/1

shòu pí

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) animal skin
(2) hide