Có 1 kết quả:

shòu jiǎo yà mù

1/1

Từ điển Trung-Anh

suborder Theropoda (beast-footed dinosaur group) within order Saurischia containing carnivorous dinosaurs