Có 1 kết quả:

xiàn shàng

1/1

xiàn shàng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

to offer to God