Có 1 kết quả:

xiàn bǎo

1/1

xiàn bǎo

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to present a treasure
(2) to offer a valuable piece of advice
(3) to show off what one treasures

Một số bài thơ có sử dụng