Có 1 kết quả:

xiàn cè

1/1

xiàn cè

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to offer advice
(2) to make a suggestion

Một số bài thơ có sử dụng