Có 1 kết quả:

xiàn huā

1/1

xiàn huā

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to offer flowers
(2) to lay flowers (as a memorial)

Một số bài thơ có sử dụng