Có 1 kết quả:

xiàn chǔ

1/1

xiàn chǔ

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

to give one's virginity to