Có 1 kết quả:

xiàn jì

1/1

xiàn jì

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to offer advice
(2) to make a suggestion