Có 1 kết quả:

mí hóu táo ㄇㄧˊ ㄏㄡˊ ㄊㄠˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) kiwi fruit
(2) Chinese gooseberry