Có 1 kết quả:

jué yuán

1/1

jué yuán

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

legendary ape of Sichuan and Yunnan, with a penchant for carrying off girls