Có 1 kết quả:

xuán zhī yòu xuán

1/1

xuán zhī yòu xuán

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) mystery within a mystery
(2) the mysteries of the Dao according to Laozi 老子