Có 1 kết quả:

xuán hū

1/1

xuán hū

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) unreliable
(2) incredible