Có 1 kết quả:

xuán hū ㄒㄩㄢˊ ㄏㄨ

1/1

xuán hū ㄒㄩㄢˊ ㄏㄨ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) unreliable
(2) incredible