Có 1 kết quả:

xuán shēn

1/1

xuán shēn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) Ningpo figwort (Scrophularia ningpoensis)
(2) root of Ningpo figwort (used in TCM)