Có 1 kết quả:

xuán miào

1/1

xuán miào

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) mysterious
(2) profound
(3) abstruse

Một số bài thơ có sử dụng