Có 1 kết quả:

xuán jī

1/1

xuán jī

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) profound theory (in Daoism and Buddhism)
(2) mysterious principles