Có 1 kết quả:

xuán wǔ yán

1/1

xuán wǔ yán

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) basalt (geology)
(2) lava