Có 1 kết quả:

xuán lǐ

1/1

xuán lǐ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) profound theory
(2) philosophical theory of Wei and Jin 玄學|玄学 sect

Một số bài thơ có sử dụng