Có 1 kết quả:

xuán shí

1/1

xuán shí

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

magnetite Fe3O4