Có 1 kết quả:

xuán mì

1/1

xuán mì

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) mystery
(2) mysterious
(3) occult
(4) abstruse doctrine (e.g. religious)