Có 1 kết quả:

xuán xū

1/1

xuán xū

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) deceitful trick
(2) mystery
(3) unfathomable

Một số bài thơ có sử dụng