Có 1 kết quả:

shuài yóu jiù zhāng ㄕㄨㄞˋ ㄧㄡˊ ㄐㄧㄡˋ ㄓㄤ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) to act in accordance with the old rules (idiom)
(2) to follow a proven formula