Có 1 kết quả:

Yù shù zhōu

1/1

Yù shù zhōu

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

Yushu Tibetan autonomous prefecture (Tibetan: yus hru'u bod rigs rang skyong khul) in Qinghai