Có 1 kết quả:

Yù shù Zàng zú zì zhì zhōu ㄩˋ ㄕㄨˋ ㄗㄤˋ ㄗㄨˊ ㄗˋ ㄓˋ ㄓㄡ

1/1

Từ điển Trung-Anh

Yushu Tibetan autonomous prefecture (Tibetan: yus hru'u bod rigs rang skyong khul) in Qinghai