Có 1 kết quả:

yù jié bīng qīng

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) clear as ice and clean as jade (idiom); spotless
(2) irreproachable
(3) incorruptible