Có 1 kết quả:

Yù huáng Dà dì

1/1

Yù huáng Dà dì

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Jade Emperor