Có 1 kết quả:

Yù huáng Dǐng

1/1

Từ điển Trung-Anh

Jade Emperor peak on Mt Taishan