Có 1 kết quả:

yù mǐ bǐng

1/1

yù mǐ bǐng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) corn cake
(2) Mexican tortilla