Có 1 kết quả:

wáng hóu gōng qīng

1/1

wáng hóu gōng qīng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

aristocracy