Có 1 kết quả:

wáng bā

1/1

wáng bā

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) tortoise
(2) cuckold
(3) (old) male owner of a brothel
(4) pimp

Một số bài thơ có sử dụng